Saturday, August 8, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာ

           ေဒသတြင္းရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ူပန္မႈမ်ားကိုရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသို႔မဟုတ္၎တို႔၏စိုးရိမ္မႈမ်ားအေပၚအေလးထား ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေငြမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အႏၱရာယ္ မ်ားသည္။ အေလးအနက္အကဲျဖတ္ျခင္းအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ ခိုင္လံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ခိုင္မာစြာအေျခခံျပဳျခင္းမရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆီသို႔ ဦးတည္ရန္ အလားအလာမရွိပါ။ ပို၍ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ရလဒ္မွာ ပဋိပကၡ ပိုမိုတိုးပြားလာၿပီး ထို JICA အေသးစိတ္ပံုစံသည္ လက္ရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အားေကာင္းလာေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားပါဝင္ျခင္းကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနလွ်င္ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို အေထာက္အကူျပဳမည္ထက္ ျဖစ္ေနဆဲပဋိပကၡကို ပို၍တြန္းအားေပးလာလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။


  

ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမွ်ေဝ
ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
ခုႏွစ္ေန႔ ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ွေဝ
ၾကာသာပေတးေန႔။  ။သံုးလူရွင္ပင္ ကၽြန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာဝဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာ႐ုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ရတုနဂို၊ ရြန္းရြန္းစိုသည္၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းးဘို႔ ကိန္းပါကို။
ေသာၾကာေန႔။  ။ သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စံုစီ၊ လုမၺနီ၌၊မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ျမိဳ႕ လမ္းပါကို။
တနလၤလာေန႔   ။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုျဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးဝယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေဝပိုကာ၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုျမိဳင္ပင္ရိပ္ခမ္းမွာကို။
ဗုဒၶဟူးေန႔။   ။ ေတာရပ္ျမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ပံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ဝယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထိီးႏွင့္ မျငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလွ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းက္ို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငိမ္းပါကို။
စေနေန႔   ။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါးဝဂီၢ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔တြင္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္၊ ရႊမ္းတယ္ကို။
အဂၤါေန႔။  ။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရႊမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတိုက္ယယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဇင့္၊ ေဆာင္ပို႔ုၿပီးကာ၊ ဝါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ဝယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုႆိႏၷာရုံ၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊ ဝွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။
တနဂၤေႏြေန႔။  ။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ႐ႈမအီသား၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔ဝယ္၊ ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဥာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတတ္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။
ဆုေတာင္း  ။ ထိုခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလွ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို၊ သံုးပါးမွန္စြာ၊ ဝႏၵနာႏွင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း၊ ၾကြယ္ေစေသာ္။
   အဆံုးဘဝ၊ တိုင္ျပန္ကလည္း ပညာအရာ၊ ဘိဓမၼာႏွင့္၊ ေၾကညာေက်ာ္ၾကား၊ လူအမ်ားကို တရားစည္ႀကီး၊ ဖိမ့္ဖိမ့္တီး၍၊ မီးဆယ့္တစ္တန္၊ ၿငိမ္းရာမွန္သည္၊ နိဗၺာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ေရာက္ေစေသာ္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။
ဓမၼဒါနအလွဴရွင္……..     ဦး၀င္းထြန္းေအာင္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာ၀ေဘးမ်ားအေၾကာင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာ၀ေဘးမ်ားအေၾကာင္း 


ရပ္ရြာမွေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား လက္ေတြ႕
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အတြက္---

Download>>>ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေဘးမ်ား အေၾကာင္း
 
Credit To: UNDP (Myanmar)
Credit To:Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
Credit To: UnitedKingdom
Credit To: Norway
Credit To: ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း


ငလ ်င္မ်ားနွင့္ေနထိုင္ျခင္း

ငလ်င္မ်ားနွင့္ေနထိုင္ျခင္း 


ရပ္ရြာမွေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား လက္ေတြ႕
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အတြက္---

Download>>> ငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း

Credit To: ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း