Saturday, July 14, 2018

ကိုင္ရိုလကၡဏာေဟာ

ကိုင္ရိုလကၡဏာေဟာ


အဂၤဝိဇၨာယႀတာဓာတ္ရိုက္အလင္းျပ

အဂၤဝိဇၨာယႀတာဓာတ္ရိုက္အလင္းျပ


ဂမၻီရသုခထီေဗဒင္

ဂမၻီရသုခထီေဗဒင္ကေလးအမည္ေပးႏွင့္လုပ္ငန္းအမည္ေပး

ကေလးအမည္ေပးႏွင့္လုပ္ငန္းအမည္ေပး