Sunday, September 13, 2015

နမႈနာဇာတာအ​ေဟာပံုစံ''နေမာတႆ ဘဂဝေ''နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၵဳဒၶႆ''
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ

                   ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၆ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆုတ္ (၄) ရက္၊ ခရစ္နွစ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန၊့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၃ မိနစ္ ဝ စကၠန့္၊အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္
၉၆ ဒီကရီ ၁၂ မိနစ္၊ ေျမာက္လတၲီဒ္ ၁၆ ဒီကရီ ၄၇မိနစ္၊ ၾကာသာပေတးေန႕၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့၌ မာတာ
မိခင္ဖြားျမင္သန္႕စင္ေသာ ဇာတာရွင္   ေဒၚ:):):):):) ၏  ၾတိစကၠဇာေဟာစတမ္း -

ဇာတာတြင္းသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
၁။ေမထုန္လဂ္ နွင့္ဖြားျမင္သည္။
၂။မိန္ ရာသီနွင့္စန္းယွဥ္သည္။
၃။လဂ္စီးနကၡတ္ ပုႏၷဖုသွ်ဳနကၡတ္ျဖစ္သည္။
၄။စန္းစီးနကၡတ္ ေရဝတီနကၡတ္ျဖစ္သည္။
၅။တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ၾတိဂုဏ္း၊အဂၤါဥစ္နဝင္း၊ဗုဒၶဟူး ဥစ္၊ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္ ဝဂၢ ႏွင့္ကသစ္နဝင္း
စေနျဂိဳဟ္နိစ္နဝင္း၊ စီးထားပါသည္။

လဂ္အေဟာ
         မဲနက္ေသာ မ်က္လုံးပိုင္ရွင္ျဖစ္တတ္၏။ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေနထိုင္လိုေသာ အေလ့ ဝါသနာရိွတတ္၏။ ေကာင္းေသာဆံပင္ရိွ၏။ သူတစ္ပါး၏စိတ္ကို အလိုလိုသိတတ္၏။ အက၊ အခုန္၊ အတီး၊ အမႈတ္သီခ်င္းတို႔၌ ဝါသနာထုံ၏။စိတ္ႏွစ္ခြရိွျဖစ္၏။ဖ်ပ္ဖ်ပ္လပ္လပ္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ပါးနပ္ေသာ
 သေဘာရိွ၏။ အလုပ္လုပ္ရာ၌ တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကႏွင့္ ျမင့္မားေသာ စူးစမ္း ရိွ၏။ ေတြးေတာစဥ္းစား
ရာ၌ ပင္ကိုယ္Óဏ္၊ ဇဝနÓဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံတတ္၏။ သိနားလည္လြယ္ ၿပီး အေၾကာင္းအရာတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာ ႀကံဆေတြးေတာႏုိင္၏။ အစီအစဥ္က်နစြာႏွင့္ ေျပေျပ ျပစ္ျပစ္ စကားေျပာတတ္၏။ စီကာ
ပတ္ကုံး ေရးသားဖြဲႏြဲ႕ ေျပာဆိုရာ၌ ကြၽမ္းက်င္၏။ ေဒါသ ျဖစ္လြယ္၏။ တီထြင္တတ္၏။ ဝိဇၨာသိပၸအ
တတ္ႏွစ္ခုလုံးကို စူးစမ္းေလ့လာတတ္၏။ ကူညီ ေထာက္ပံ့မည့္ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ျပည့္စုံတတ္
၏။ ဦးေႏွာက္အနားေပးေလ့မရိွေခ်။ အၿမဲတေစ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာ ႀကံဆ
ေနတတ္ေသာဇာတာရွင္ျဖစ္သည္။

ေမထုန္စန္း
          အသြားအလာအေနအထိုင္နူးညံ့သိမ္ေမြ့စြာျဖင္ အိေျႏၵသိကၡာရွိမည္။မိမိစကားကိုသူတပါး
နားဝင္ေအာင္ေျပာတတ္သည္။ခရီးအသြားအလာမ်ားတတ္သည္။လက္မူပညာ က်မ္းက်င္စြာတတ္
ေျမာက္မည္။ထိုပညာျဖင့္စီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည္။စာေပအႏုပညာဝါသနာပါမည္။
မိမိစိတ္ေနစိတ္ထားသည္မိခင္ႏွင္တူလိမ့္မည္။စကားေျပာဆိုရာတြင္၄င္း၊ဂါထာမႏၲရားရြတ္ဆိုရာတြင္
၄င္အသံေကာင္းမည္။သူတပါးအက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္တတ္မည္။အလုပ္တခုကိုစိတ္ေရာကိုယ္ပါလုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။
   

ေဗဒင္ ေဟာစတမ္းေရးသားနည္း

လက္ရုိးေဗဒင္ ေဟာစတမ္းေရးသားနည္း


''နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳ ဒၶ ''

အရဟံ အရဟံ  အရဟံ အရဟံ အရဟံ အရဟံ အရဟံ အရဟံ အရဟံေန့စြဲ။   ------------------

 

          ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၅ ခုနွစ္၊ျပာသိုလဆုတ္ (-)ရက္၊ခရစ္နွစ္ ၁၉ဝဝ ခု

ဇန္နဝါရီလ(၁၆)ရက္ေန၊့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ဝ နာရီ ၅၈ မိနစ္၊အေရွေလာင္ဂ်ီတြဒ္

၉၆ ဒီကရီ ၁၂မိနစ္၊ေျမာက္လတၲီဒ္၁၆ ဒီကရီ ၄၇ မိနစ္၊တြင္မာတာမိခင္ဖြားျမင္သန့္

စင္ေသာ ဇာတာရွင္ -------- ဧ။္ၾတိစကၠဇာေဟာစတမ္း*******ဇာတာတြင္းသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား
ဇာတာတြင္ ပါ သည္မ်ားကိုေရးပါ
ဥပမာ--

၁။သိဟ္လဂ္ နွင့္ဖြားျမင္သည္။

၂။တူရာသီနွင့္စန္းယွဥ္သည္။

၃။လဂ္စီးနကၡတ္ျပဳဗၺာဖလဂုဏီနကၡတ္ျဖစ္သည္။

၄။စန္းစီးနကၡတ္သြာတိနကၡတ္ျဖစ္သည္။

၅။တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ဝဂၢဳတၲမနဝင္း၊အဂၤါျဂိဳဟ္ကသစ္၊ေသာၾကာျဂိဳဟ္ကသစ္နဝင္း၊ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္နိစ္နဝင္း

  ၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္နိစ္ႏွင့္လဂ္ဝဂၢဳတၲမနဝင္း စီးထားပါသည္။
 ဇာတာတြင္ထူးျခားသည္မ်ားကိုေရးပါ--ဥစ္-ကသစ္

 

လဂ္အေဟာ        

            လဂ္အေဟာေရးပါ        တူရာသီစန္း

       စန္းကိုေဟာပါ        လဂ္စီးနကၡတ္အေဟာ

            လဂ္စီးနကၡတ္ ကိုေဟာပါ        


စန္းယွဥ္(စန္းစီး)နကၡတ္အေဟာ                      
                      စန္းစီးနကၡတ္ ကိုေဟာပါ    

  
ထူးျခားေသာျဂိဳဟ္ရပ္တည္မူ

                         ထူးျခားေသာျဂိဳဟ္ရပ္တည္မူကိုေဟာပါ         က်န္းမာေရး           

          က်န္းမာေရး ကိုေဟာပါ        

         

 အိမ္ေထာင္ေရး

           အိမ္ေထာင္ေရးကိုေဟာပါ        

        

 စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္

         စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ကိုေဟာပါ        ယၾတာႏွင့္အေဆာင္            

         ယၾတာႏွင့္အေဆာင္ကိုေဟာပါ         အခ်ိန္ပိုင္းေဟာဆိုျခင္းထူးလဒသာၾကီး(--)နွစ္စား

      ထူးလဒသာကိုေဟာပါ


အႏၲရဒသာ
      အႏၲရဒသာကိုေဟာပါ   
     

အႏၲရဒသာ

      အႏၲရဒသာကိုေဟာပါ - အနည္းဆံုး--
(မေရာက္မွီ-ေရာက္ေနဆဲကာလ-ေရာက္လာေတာ့မည့္ ေရွ႕-ေနာက္ မ်ီဳး)ကိတ္ျဂိဳဟ္ဘုတိၲဒသာ

     ဘုတိၲဒသာကိုေဟာပါ  
      

ဘုတိၲဒသာစားမည္ျဖစ္၍

     ဘုတိၲဒသာကိုေဟာပါ    
    

ဘုတိၲဒသာစားမည္ျဖစ္၍

     ဘုတိၲဒသာကိုေဟာပါ

(မေရာက္မွီ-ေရာက္ေနဆဲကာလ-ေရာက္လာေတာ့မည့္ ေရွ႕-ေနာက္ မ်ီဳး)ေကာဇာအစီးအနင္းအေဟာမ်ား

ေကာဇာစေနျဂိဳုဟ္

    ေကာဇာစေနျဂိဳုဟ္ အစီးအနင္းကိုေဟာပါ       ေကာဇာရာဟုျဂိဳဟ္

     ေကာဇာရာဟုျဂိဳဟ္အစီးအနင္းကိုေဟာပါ        ေကာဇာၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္

      ေကာဇာၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္အစီးအနင္းကိုေဟာပါ        


''ေဘးရန္ေၾကာင္ၾ့ကဆင္းရဲျခင္းကင္းျပီး

  ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာ၍

      လိုရာဆႏၵျပီး ျပည္စံုနွိင္ပါေစ''


***ဇာတာရွင္၏ေမြးခ်ိန္၊ေမြးရက္၊ေမြးရပ္ေဒသ တိက်မွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါမည္။     
***ဇာတာရွင္၏ေမြးခ်ိန္၊ေမြးရက္၊ေမြးရပ္ေဒသ မိတၱဴလိုအပ္ပါက ေတာင္းယူပါ။ 

နားမလည္က ေမးရန္
Email:astroaung@gmail.com
 **** ေဗဒင္ ေဟာစတမ္းေရးသားနည္း Microsoft Word နွင့္ ေဒါင္းရန္>>>ေဟာစတမ္း


   ​ေဗဒင္​ APK


​ေဗဒင္​ ဖုန္​း​ေဆာ့၀ဲ တမ်ိဳးျပီး တမ်ိဳး သံုးၾကည္​့ပါ
မွန္​ယင္​​ေတာ့ ​ေဗဒင္​မွန္​လို႔ပါ မွားယင္​​ေတာ တခုခု​ေတာ့ တခုခု
ျဖစ္​သြားလို႔ပါ
Download>>>Baydin

ယ​ေန႔ ​ေနၾကတ္​မည္​


၂၀၁၅ စက္​တင္​ဘာ ၁၃ ရက္​ လကြယ္​​ေန႔
တစိတ္​ သဗၺ ရာဟု
ဖမ္​းလည္​ ၁၃း၂၅း၁၉  မြန္​းလြဲ

​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ ၏ဇာတာ
​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ ၏ဇာတာ ဒသာအပါအ၀င် Myanmat Traditinal Horoscope (V 2.0.2)
ႏွင္တြက္ခ်က္ထားသည္

 Download>>>ဇာတာ ေဒါင္းလုပ္