Thursday, January 31, 2013

မစိုက္ရမယ့္အပင္

                                                         မစိုက္ရမယ့္အပင္

                              ေန႔နံသားမလိုက္သူ    ေနရာအရပ္နဲ႔  သူစိုက္ရမယ့္  သစ္ပင္ေတြ  ရိွပါ။
အိမ္ရွင္                                                    အရပ္                                                           အပင္
၁။  ၁ေႏြ                                               အေရွ႔ ေျမာက္                                                     ဇီး
၂။  ၂လာ                                              အေရွ႔                                                             သေျပ
၃။  ၃ဂၤါ                                                အေရွ႕ေတာင္                                                    အုန္း
၄။  ၄ဟူး                                              ေတာင္                                                            ရဲယို
၅။  ၅ေတး                                            ေျမာက္                                                            ထန္း
၆။  ၆ၾကာ                                             အေနာက္                                                        ခံတက္
၇။  စေန                                               အေနာက္ေျမာက္                                             ဇီ၊သီဟို
                             ဆိုလိုတာက တနဂၤေႏြသားရဲ႔ အိမ္  အေရွ့ ေျမာက္အရပ္မွာ  ဇီးပင္မစိုက္ရပါ။


       
                                                                                                                 စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ