Friday, August 19, 2011

၂၀၁၁ ခုနွစ္နို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန့တြင္ေနၾကတ္မည္

                       ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႕တြင္ေနၾကတ္မည္
 
    ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕တြင္အေနာက္ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၈၂ ဒီကရီ
၁၄ မိနစ္၊ေတာင္လတီၱတြဒ္ ၆၈ ဒီကရီ ၄၁ မိနစ္၊ေနတစိတ္တပိုင္းၾကပ္မည္ျဖစ္ရာ၊
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနလည္ ၁၂း၄၉ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ နကၡတ္ပညာ
ရပ္တြင္ တႏွစ္တြင္ေနသည္ အနဲးဆံုး (၂)ၾကိမ္၊ လသည္(၂)ၾကိမ္ၾကတ္ေလ့ရွိသည္
မွာျဖစ္ရိုး၊ျဖစ္စဥ္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။

နကၡတ္မ်ားနွင္ဆိုင္ေသာလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား

                                    နကၡတ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္မ်ား

၁။အာသာဝနီ     ျမင္း၊ေထာပတ္၊ဆန္စပါး၊အဝတ္အထည္၊တိရိစာၧန္မ်ား
၂။ဘရဏီ         အခြံမာအသီးမ်ား၊ဂ်ံဳ၊ဆန္စပါး

Sunday, August 14, 2011

ေအာင္အိုးအစီအရင္

                                        ေအာင္အိုးအစီအရင္

             နကၡတ္ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္
အအစည္ ေအာင္ျမင္ ေစရန္ ေအာင္အိုး အစီအရင္ျပဳလုပ္၍အဓိဌါန္
ျပဳစုေတာင္းပါက ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

      လိုအပ္ေသာအရာမ်ား

(၁)သဲသန့္သန့္                    တဆုတ္ခန္`့
(၂)ေက်ာက္စရစ္ခဲ              (၂၄)ခဲ
(၃)ေအာင္သေျပညြန္႔           (၂၁)ညြန္႕
(၄)ေအာင္အိုး၊ေရြေရာင္     (၁)အိုး
(၅)ေရသန့္သန့္                   (၁)ပုလင္း
(၆)ေ႔ကေစ့                          (၉)ေစ့

ဘုရားရာကို-------- သစ္သီး၊ပန္း၊နံသာတိုင္၊ေမြးတိုင္၊မုန္(၉)မ်ိဳး  စီျဖင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပါ။
                                ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါ ကိုရြတ္ဆို၍ မိမိလိုေသာဆုကိုေတာင္းပါ။
                                                                                 
                                                                                                                                                              

Friday, August 12, 2011

ဒိုင္ယာနာမင္းသမီးနွင့္ဥပေစၥဒကကံ

 
                   'dkif,mrif;orD;ESifhOyapö'uuH

      t*FvefEdkifiH\tdrfa&SUOy&mZmjzpfaomcsmvfpfrif;om;\Muif,mawmfrif;orD; 'dkif,mem 
onfum;rawmfwqrIwckaMumif toufqHk;&IH;cJh&onf/tb,faMumifhxdkodkUOyapö'uuH ESifhtouf
qHk;&IH;cJh&ygoenf/rif;orD;\Zmwmudk ta&SUwdkif;eu©wfaA'ifenf;pepf t& rlvZmwmudkqef;ppfaomf-

လက္ရိုးေဗဒင္လဂ္အျမန္ရွာနည္း

             aA'ifv*ftjref&Smenf;

v*ftjref&Smenf;
       pmzwfol\Zmwm*Gif wGif v*f [laom tu©&mudk awGU&rnf/ v*fonf
vl wpfa,muf pwifarG;zGm;onhftcsdefudk rSwfom;xm;onhf oauFwyifjzpfygonf/
Zmwm&SifarG;zGm;csdefü ta&SUrdkukwfpuf0dkif;&dS &moDpuf0ef;ESifh urÇmajrwdkYxdawGU&m 
trSwfwpfckudk jyxm;jcif;jzpfonf/

Wednesday, August 10, 2011

ကံျဂိဳဟ္၏အက်ိဳးေပး

                                  uHj*dK[f\tusdK;ay;

             rdrdZmwm(odkU)rdrdrdwfaqG\Zmwm wGif ,ckvydkif;twGif; aiG0if?r0if uHaumif;raumif; odvdkygu ZmwmtwGif;&Sd v*f\&moD?

Monday, August 08, 2011

နကၡတ္(၂၇)လံုး

                          ]]eu©wf (27) vHk;}}

             vlYb0\tjzpftysufrsm;?umvtydkif;tjcm;udk ydkif;jcm;&mwGif eu©wfocifj*dK[f rsm;ESifheu©wf
ydkifumv rsm;udk oHk;pGJMuonf/ 'om?bkwåd rsm;ydkif;jcm;í a[majym&mwGif toHk;jyKonf/

ဆဒၵန္ဟူစိန္နွင့္မာရကျဂိဳဟ္အစီးအနင္း

            q'´ef[lpdefESifY rm&uj*dK[ftpD;teif;

     tm&yfwurÇmvHk; wkefvIyfacsmufcsm; cJh&aomtmPm&Sifq'´ef[lpdef\Zmwm twGif;
 rm&uj*dK[fESifhygyj*dK[faumZmtpD;teif;rsm;aMumifh q'´ef[lpdefus&IH;cJh&onf/

Friday, August 05, 2011

ျဂိဳဟ္တို့၏ မိတ္ရန္ ဥဒသိန္မ်ား

        ]]j*dK[fwdkY\ rdwf?&ef?O'odefrsm;]]
  
          j*dK[fwdkY\ rdwf?&ef?O'odefrsm;
       udkatmufwGifZ,m;rsm;jzifYaz:jyxm;ygonf/

ရာသီပရိယာယ္နွင့္ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္

             ]]&moDy&d,m,fESifYj*dK[fy&d,m,f]]

           eu©wfaA'ifynm&yfwGif&moDy&d,m,fESifYj*dK[fy&d,m,fwYdkudkaoaocsmcsmem;vnfoabm
ayguf&ygrnf/
   


 txufaz:jyyg yHkudk&moDpuf[kac:qdkjyD;? rdó&moD 0H rSpwifjyD; 360H wGifqHk;onf/

ရာသီပရိယာယ္

                        ]]eu©wfta[mrsm;}}
tó0PDeu©wf
                   tmó0PDeu©wfeSifhpef;,SOfíarG;zGm;vmolonf tvStyrGrf;rHjyifqifjcif; udkESpfouf
rnf/vltrsm;cspfcifeSpfoufjcif;udkcH&wwfonf/xifay:ausmfMum;rnf/uGsrf;usifívdrfrmrnf/nPfynm
xufjrufrnf/udk,fpdwfeSpfjzm csrf;ompGmae&wwfonf/

Monday, July 25, 2011

အင္းစီရင္ျခင္း

]]earmwó b*0awm t&[awm or®m orÁK '¨ ó}}H
eeeeeeee
          J]]tif;pD&ifenf;}}J

1/tif;rpD&ifrSDjyKvkyf&ef

ေကာင္းကင္အျမင္နကၡတ္မ်ား၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ားႏွင္ျမန္မာေခၚေ၀ၚမ်ား

Mean Places of STARS
]]eu©wfrsm;\wnfae&m}}
                  Rangon : Longitude  96°12' .Latitude 16° 47'.Date&Time:   1/1/2005  00:00:00 AM

ေန့စဥ္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္

aeh tvdkufjyKvkyfESdifaomudpörsm;
=========================
1/ we*FaEGaeh a&T? aMu;eD? avmifpmypönf;? om;a&?odk;arT;? cRefxufaomypönf;rsm;ESiftvkyf
 vkyfjcif;?a&m*g&SmazGukojcif;? rD;ESifhywfoufaomudpöwdkhudkjyKvkyfESdifonf/

တြက္ရိုးအေျခခံ

““ဂဏိတ””

ၾတိစက္ၠဇာတာ

(၁)ရာသီစက္

(၂)ဘာ၀စက္

(၃)န၀င္းစက္(အံသာစက္)

(၄)ဒသာစဥ္ ျခင္းတို့ပါ၀င္သည္။

ေန့စဥ္လိုက္နာေဗဒင္ပညာေန့ အလိုက္ျပဳလုပ္ႏွိင္ေသာကိစ္ၥမ်ား


၁။ တနဂၤေႏြေန့ ေရႊ၊ ေၾကးနီ၊ ေလာင္စာပစ္ၥည္း၊ သားေရ၊သိုးေမႊး၊ ခၽြန္ထက္ေသာပစ္ၥည္းမ်ားႏွင္အလုပ္

 လုပ္ျခင္း၊ေရာဂါရွာေဖြကုသျခင္း၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစ္ၥတို့ကိုျပဳလုပ္ႏွိင္သည္။