Saturday, August 13, 2011

ေအာင္အိုးအစီအရင္

                                        ေအာင္အိုးအစီအရင္

             နကၡတ္ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္
အအစည္ ေအာင္ျမင္ ေစရန္ ေအာင္အိုး အစီအရင္ျပဳလုပ္၍အဓိဌါန္
ျပဳစုေတာင္းပါက ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

      လိုအပ္ေသာအရာမ်ား

(၁)သဲသန့္သန့္                    တဆုတ္ခန္`့
(၂)ေက်ာက္စရစ္ခဲ              (၂၄)ခဲ
(၃)ေအာင္သေျပညြန္႔           (၂၁)ညြန္႕
(၄)ေအာင္အိုး၊ေရြေရာင္     (၁)အိုး
(၅)ေရသန့္သန့္                   (၁)ပုလင္း
(၆)ေ႔ကေစ့                          (၉)ေစ့

ဘုရားရာကို-------- သစ္သီး၊ပန္း၊နံသာတိုင္၊ေမြးတိုင္၊မုန္(၉)မ်ိဳး  စီျဖင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပါ။
                                ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါ ကိုရြတ္ဆို၍ မိမိလိုေသာဆုကိုေတာင္းပါ။
                                                                                 
                                                                                                                                                              

Friday, August 12, 2011

ဒိုင္ယာနာမင္းသမီးနွင့္ဥပေစၥဒကကံ

 
                   'dkif,mrif;orD;ESifhOyapö'uuH

      t*FvefEdkifiH\tdrfa&SUOy&mZmjzpfaomcsmvfpfrif;om;\Muif,mawmfrif;orD; 'dkif,mem 
onfum;rawmfwqrIwckaMumif toufqHk;&IH;cJh&onf/tb,faMumifhxdkodkUOyapö'uuH ESifhtouf
qHk;&IH;cJh&ygoenf/rif;orD;\Zmwmudk ta&SUwdkif;eu©wfaA'ifenf;pepf t& rlvZmwmudkqef;ppfaomf-

Thursday, August 11, 2011

လက္ရိုးေဗဒင္လဂ္အျမန္ရွာနည္း

             aA'ifv*ftjref&Smenf;

v*ftjref&Smenf;
       pmzwfol\Zmwm*Gif wGif v*f [laom tu©&mudk awGU&rnf/ v*fonf
vl wpfa,muf pwifarG;zGm;onhftcsdefudk rSwfom;xm;onhf oauFwyifjzpfygonf/
Zmwm&SifarG;zGm;csdefü ta&SUrdkukwfpuf0dkif;&dS &moDpuf0ef;ESifh urÇmajrwdkYxdawGU&m 
trSwfwpfckudk jyxm;jcif;jzpfonf/

Wednesday, August 10, 2011

ကံျဂိဳဟ္၏အက်ိဳးေပး

                                  uHj*dK[f\tusdK;ay;

             rdrdZmwm(odkU)rdrdrdwfaqG\Zmwm wGif ,ckvydkif;twGif; aiG0if?r0if uHaumif;raumif; odvdkygu ZmwmtwGif;&Sd v*f\&moD?

Monday, August 8, 2011

နကၡတ္(၂၇)လံုး

                          ]]eu©wf (27) vHk;}}

             vlYb0\tjzpftysufrsm;?umvtydkif;tjcm;udk ydkif;jcm;&mwGif eu©wfocifj*dK[f rsm;ESifheu©wf
ydkifumv rsm;udk oHk;pGJMuonf/ 'om?bkwåd rsm;ydkif;jcm;í a[majym&mwGif toHk;jyKonf/

ဆဒၵန္ဟူစိန္နွင့္မာရကျဂိဳဟ္အစီးအနင္း

            q'´ef[lpdefESifY rm&uj*dK[ftpD;teif;

     tm&yfwurÇmvHk; wkefvIyfacsmufcsm; cJh&aomtmPm&Sifq'´ef[lpdef\Zmwm twGif;
 rm&uj*dK[fESifhygyj*dK[faumZmtpD;teif;rsm;aMumifh q'´ef[lpdefus&IH;cJh&onf/