Monday, July 25, 2011

အင္းစီရင္ျခင္း

]]earmwó b*0awm t&[awm or®m orÁK '¨ ó}}H
eeeeeeee
          J]]tif;pD&ifenf;}}J

1/tif;rpD&ifrSDjyKvkyf&ef

ေကာင္းကင္အျမင္နကၡတ္မ်ား၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ားႏွင္ျမန္မာေခၚေ၀ၚမ်ား

Mean Places of STARS
]]eu©wfrsm;\wnfae&m}}
                  Rangon : Longitude  96°12' .Latitude 16° 47'.Date&Time:   1/1/2005  00:00:00 AM

ေန့စဥ္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္

aeh tvdkufjyKvkyfESdifaomudpörsm;
=========================
1/ we*FaEGaeh a&T? aMu;eD? avmifpmypönf;? om;a&?odk;arT;? cRefxufaomypönf;rsm;ESiftvkyf
 vkyfjcif;?a&m*g&SmazGukojcif;? rD;ESifhywfoufaomudpöwdkhudkjyKvkyfESdifonf/

တြက္ရိုးအေျခခံ

““ဂဏိတ””

ၾတိစက္ၠဇာတာ

(၁)ရာသီစက္

(၂)ဘာ၀စက္

(၃)န၀င္းစက္(အံသာစက္)

(၄)ဒသာစဥ္ ျခင္းတို့ပါ၀င္သည္။

ေန့စဥ္လိုက္နာေဗဒင္ပညာေန့ အလိုက္ျပဳလုပ္ႏွိင္ေသာကိစ္ၥမ်ား


၁။ တနဂၤေႏြေန့ ေရႊ၊ ေၾကးနီ၊ ေလာင္စာပစ္ၥည္း၊ သားေရ၊သိုးေမႊး၊ ခၽြန္ထက္ေသာပစ္ၥည္းမ်ားႏွင္အလုပ္

 လုပ္ျခင္း၊ေရာဂါရွာေဖြကုသျခင္း၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစ္ၥတို့ကိုျပဳလုပ္ႏွိင္သည္။